Privacybeleid

Versie: 23 Januari 2019

Welkom op de website van De Tolbeekhoeve. Hieronder vindt u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en uw privacy respecteren.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen deze categorieën gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
 • Reservaties en aankopen
 • Facturatie- en betalingsgegevens

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die ofwel worden vergaard bij contact met u, ofwel door u zijn verstrekt met het oog op het leveren van onze diensten, ofwel worden vergaard door ons ingevolge uw gebruik van onze diensten.

In het bijzonder verzamelen wij uw gegeven bij uw communicatie met ons, bij het gebruik van onze diensten en via publieke bronnen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens enkel:

 • voor administratieve doeleinden (bijv. facturatie en opvolging van klantencontacten),
 • om lopende gesprekken of vragen tot informatie verder te zetten,
 • om u te informeren over onze producten en activiteiten, als u klant bent of gevraagd hebt om op de hoogte gehouden te worden,
 • het verbeteren van uw gebruikservaring van onze website.

Op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst: sommige gegevens moeten we noodzakelijk verwerken om onze diensten te kunnen leveren of onze verplichtingen te kunnen nakomen, om met u te communiceren voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst en de wenselijkheid van dergelijk contract te onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld uw contactgegevens nodig om een contract op te stellen, uw e-mailadres om te laten weten dat uw reservatie werd goedgekeurd en uw facturatiegegevens om u te kunnen factureren.
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we u facturen moeten sturen, waarop een bijvoorbeeld verplicht uw BTW-nummer moet staan.
 • Gerechtvaardigd belang: bent u klant, gebruiker of meer algemeen een bestaande handelsrelatie? Dan mogen wij u op basis van ons gerechtvaardigd belang gerichte informatie over onze producten toesturen, tenzij u zich uitschrijft. Indien u (een contactpersoon bij) een prospect bent, kunnen we uw gegevens zoals eerder omschreven verzamelen en u per telefoon of e-mail contacteren om u meer informatie over onze producten te bezorgen.
 • Toestemming: we kunnen uw gegevens ook verwerken wanneer we daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of voor bepaalde (gerichte) aanbiedingen, desgevallend op basis van profilering.

Welke derden verwerken uw gegevens?

We delen uw gegevens niet met derden die deze gegevens zelf willen gebruiken, voor welk doel dan ook. Wij doen echter wel beroep op de volgende categorieën bedrijven die uw gegevens verwerken, maar die deze gegevens niet zelf mogen gebruiken:

 • hosting van onze data en onze website,
 • analyse van onze website,
 • e-mailing.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals:

 • technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirussoftware, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,
 • het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, enz.
 • wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang (zoals verwerking voor prospectiedoeleinden), zullen we een “belangenafweging” uitvoeren om er zeker van te zijn dat wij over het vereiste belang beschikken en dat aanvullende waarborgen worden voorzien en toegepast. Op deze manier garanderen wij een evenredige en evenwichtige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.
 • het werken met betrouwbare partners/leveranciers en het afdwingen van veiligheidsgaranties bij hen.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Waar verwerken we uw gegevens?

De gegevens die u ons bezorgt, worden bewaard en verwerkt:

 • op de servers en computers waar wij gebruik van maken binnen de EU,
 • op de systemen van de vermelde derde partijen die de gegevens verwerken. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerking binnen de EU, doch sommige van deze dienstverleners verwerken gegevens buiten de EU. In die gevallen zorgen wij dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Door je gegevens aan ons over te maken, aanvaard je dat wij deze op voormelde wijzen verwerken.

U beslist over uw gegevens:

U kan ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet met ons te delen. Als u hiervoor kiest, kan u blijven gebruik maken van onze website. De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen blijven leveren, moeten wij, zolang u op onze diensten beroep doet, kunnen blijven verwerken.

U kan vragen dat we uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien u marketingcommunicatie van ons ontvangt kan u zich steeds uitschrijven daarvoor (opt-out). Dit kan via:

 • de uitschrijflink die onderaan elke e-mail staat die u van ons ontvangt,
 • het sturen van een e-mail aan contact@detolbeekhoeve.be.

Rechten op uw gegevens:

U kan uw rechten uitoefenen door ons te mailen op contact@detolbeekhoeve.be.

U heeft (binnen de wettelijke voorwaarden) recht op toegang tot de gegevens die wij van u hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

 • de categorieën van uw persoonsgegevens die wij verwerken,
 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken,
 • de categorieën van derden aan wie wij u persoonsgegevens overmaken,
 • de termijn gedurende welke wij uw persoonsgegevens bewaren of op basis van welke criteria deze termijn wordt bepaald,
 • de andere rechten die u kan uitoefenen aangaande uw gegevens.

We zullen u deze informatie binnen de 30 dagen na uw vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. Vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,…), in welk geval wij u daarvan informeren.

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben te laten corrigeren. Dit kan u doen door ons te mailen op het adres contact@detolbeekhoeve.be.

U kan zich ertegen verzetten dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen of automatische beslissingen te nemen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om te bepalen of bepaalde informatie of (gerichte) aanbiedingen nuttig kunnen zijn. Ook derden-dienstverleners die de reclameboodschappen op onze website plaatsen kunnen je gegevens (die ze bij ons en op andere plaatsen verzamelen) gebruiken om je gerichte publiciteit te laten zien.

U heeft binnen de wettelijke voorwaarden recht om uw gegevens mee te nemen. We kunnen uw gegevens in een gestructureerd bestand aan u bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop u een recht tot toegang hebt (zie hierboven). U heeft het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om uw gegevens te bewaren indien u klant bij ons bent en we die gegevens nodig hebben om u te contacteren.

Wie zijn wij?

 • De Tolbeekhoeve
 • Pijpestraat 4
  1570 Tollembeek
  België
 • BE 0711.806.487

Hoe kunt u ons bereiken?

 • contact@detolbeekhoeve.be
 • 0495/84.03.22
 • registratieformulier op de website

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Jouw gegevens worden gewist in de volgende situaties:

 • Als u (een contactpersoon bij) een prospect bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens niet langer dan 3 maanden indien wij u niet kunnen bereiken of (indien sneller) tot het ogenblik waarop blijkt dat u geen interesse heeft in onze producten/diensten. 

In andere gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan vereist conform onze (wettelijke- verplichtingen of, bij gebreke daaraan, dan redelijkerwijs te rechtvaardigen is op grond van de redenen voor de verwerking ervan en de onze rechtmatige behoeften die hieruit voortvloeien. Deze bewaartermijnen beperken uw recht om te worden vergeten niet, zoals gewaarborgd door de privacywetgeving. Wij kunnen bepaalde kerngegevens na voormelde bewaartermijnen opslaan in “niet-contacteren/niet-verwerken”-lijsten, om er zeker van te zijn dat wij geen contact met u opnemen of uw gegevens op een andere manier verwerken, nadat u ons heeft aangegeven dat u niet wilt dat wij u contacteren of uw gegevens verder verwerken.

U heeft altijd het recht om klacht in te dienen.

U heeft het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van uw gegevens.

Bent u van mening dat wij niet correct omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag wat uw bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Uiteraard hopen we dat u uw klacht eerst met ons bespreekt, dan kunnen we een oplossing zoeken.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan steeds door ons aangepast worden binnen de wettelijk toegelaten grenzen. In dat geval, word je daar (afhankelijk van je relatie tot ons) van op de hoogte gebracht via e-mail en/of via een melding op onze website.

Scroll naar boven