Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pension

Versie: 6 november 2019

Artikel 1: Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door De Tolbeekhoeve en op alle overeenkomsten waarbij De Tolbeekhoeve partij is.
1.2 De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
1.3 Elke uitzondering op onderhavige voorwaarden moet door De Tolbeekhoeve schriftelijk worden goedgekeurd.

Artikel 2: Toelating pension

2.1 Een kat kan enkel toegelaten worden onder de volgende voorwaarden:

 • Je kat is ingeënt tegen: Panleukopenie, Rhinotracheitis en Leukose. Dit ten laatste 3 weken voor de eerste dag van het verblijf en ten laatste 1 jaar geleden.
 • Het vaccinatieboekje is aanwezig bij aankomst en blijft gedurende het volledige verblijf in het pension.
 • Katers ouder dan 6 maand dienen gecastreerd te zijn.
 • Bij aankomst wordt elke kat behandeld tegen vlooien, een vlooienband is niet voldoende.
 • Je kat mag geen ziekteverschijnselen vertonen.

2.2 Een hond kan enkel toegelaten worden onder de volgende voorwaarden:

 • Je hond is ingeënt tegen: Ziekte van Carré, Parvovirus, Hepatitis Contagiosa Canis, Bordetellose, Parainfluenza en Leptospirose. Dit ten laatste 3 weken voor de eerste dag van het verblijf en ten laatste 1 jaar geleden.
 • Het vaccinatieboekje is aanwezig bij aankomst en blijft gedurende het volledige verblijf in het pension.
 • Loopse teven zijn niet toegelaten.
 • Bij aankomst wordt elke hond behandeld tegen vlooien.
 • Je hond mag geen ziekteverschijnselen vertonen.

Artikel 3: Reservatie

3.1 Na ontvangst van een reservatie via e-mail of het reservatieformulier brengt De Tolbeekhoeve de klant op de hoogte van de beschikbaarheid.
3.2 Een reservatie is definitief na bevestiging van beschikbaarheid (De Tolbeekhoeve) en betaling van een voorschot (de klant).
3.3 Een definitieve reservatie verbindt de klant tot het betalen van de volledige overeenkomst, tenzij bij tijdige annulatie (zie Artikel 5).
3.4 Een definitieve reservatie verbindt De Tolbeekhoeve ertoe deze periode vrij te houden voor de klant.
3.5 Het voorschot bedraagt:
– Bedrag minder dan €25: Het totaalbedrag
– Bedrag meer dan €25: 30% van het totaalbedrag met een minimum van €25

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle vermelde prijzen zijn in EURO en incl. BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 De prijzen kunnen steeds gevonden worden op detolbeekhoeve.be.
4.3 De Tolbeekhoeve houdt zich het recht voor een meerprijs aan te rekenen voor eventuele reparaties of vervangingen van de infrastructuur, gemaakte dierenartskosten of andere onvoorziene kosten.

Artikel 5: Annulatie

5.1 De klant kan de reservatie annuleren tot minimum 14 dagen voor de eerste dag van de gereserveerde periode. Een betaald voorschot wordt niet terug betaald.
5.2 Annulatie van de klant binnen de 14 dagen voor de gereserveerde periode verplicht de klant steeds tot betaling van de volledige reservatie.
5.3 In geval van overmacht behoudt De Tolbeekhoeve zich het recht om de overeenkomst te annuleren. In dit geval wordt het eventueel betaalde bedrag teruggestort. In geen geval zal De Tolbeekhoeve enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling van de totale factuur dient te gebeuren bij de start van de gereserveerde periode. Dit via cash betaling of bewijs van overschrijving.
6.2 Alle betwistingen, betreffende een factuur dienen ons uiterlijk binnen de 7 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum te bereiken, zoniet wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Artikel 7: Duur

7.1 De verschuldigde periode is gelijk aan de gereserveerde periode, zelfs indien de klant/gast niet aanwezig is. Enige uitzondering is een tijdige annulatie (zie Artikel 5).
7.2 Indien de klant de duurtijd van de reservatie wenst te verlengen, zal de klant voor de start van de verlenging een schriftelijk verzoek richten aan De Tolbeekhoeve, die de verlenging kan goedkeuren of weigeren, zonder verplichting van motivatie.
7.4 Behoudens voorafgaande schriftelijk akkoord van De Tolbeekhoeve zal een vervroegde beëindiging van de periode geen aanleiding kunnen geven tot korting of prijsvermindering.
7.5 Zonder overeenkomst voor een verlengd verblijf en bij niet afhalen van het dier op de dag van afspraak behoudt De Tolbeekhoeve zich het recht het dier na 2 kalenderdagen te overhandigen aan een asiel. Kosten van het extra verblijf en overgave aan het asiel zijn voor de eigenaar.

Artikel 8: Accomodatie

8.1 Bij gebruik van de weide of achterlaten van het dier verklaart de klant zich akkoord met de accomodatie (omheining, verblijven…).

Artikel 9: Schade en onvoorziene kosten

9.1 Bepaalde schade en onvoorziene kosten zijn altijd ten laste van de klant:

 • Bij verhuur van de weide: Schade aan infrastructuur als gevolg van slecht gebruik, nalatigheid of een interventie van derden.
 • Bij verblijf in het pension: Dierenartskosten, lichamelijke schade of schade aan infrastructuur.

9.2 Indien De Tolbeekhoeve vaststelt dat er schade is aan de infrastructuur, zal zij de klant hiervan verwittigen.
9.3 Indien De Tolbeekhoeve vermoedt dat het dier ziek is, verwondingen heeft of de vaccinaties zullen vervallen, zal zij de klant hiervan verwittigen en contact opnemen met een dierenarts. Gemaakte kosten zijn ten koste van de eigenaar.
9.4 In geen enkel geval zal De Tolbeekhoeve verantwoordelijk kunnen gesteld worden bij overlijden, ziekte, ongevallen, lichamelijke schade of voor welke andere schade ook die veroorzaakt wordt tijdens huur van de weide of verblijf in het pension.

Artikel 10: Beëindigen overeenkomst

10.1 De Tolbeekhoeve heeft het recht om éénzijdig een einde te stellen aan de overeenkomst in volgende gevallen:

 • bij vermoeden van ziekte van het dier, niet bij reservatie meegedeeld door de eigenaar
 • bij niet-betaling van de (voorschot)facturen binnen de vooropgestelde termijn

10.2 Beëindiging van de overeenkomst onder de gevallen van 10.1 geeft de klant geen recht op terugbetaling van betaalde bedragen.

Algemene Voorwaarden Webshop, winkel en training

Naam onderneming: VOET!
Handelsnaam: De Tolbeekhoeve – Training & Shop
Adres: Pijpestraat 4, 1570 Tollembeek
E-mailadres: maarten@detolbeekhoeve.be
Telefoonnummer: +32 479 70 92 46
Ondernemings- en BTW-nummer: BE 0778.274.946

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Tolbeekhoeve – Training & Shop, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel in de Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek, BTW BE 0778.274.946, hierna “De Tolbeekhoeve” biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen, trainingen, evenementen, workshops en andere diensten online te boeken.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op:
1. Elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Tolbeekhoeve moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
2. Elke andere bestelling, aankoop of huur die door een fysieke of rechtspersoon geplaatst (eveneens hierna “Klant”) wordt bij De Tolbeekhoeve en dit op om het even welke wijze.
3. Elke boeking van een training of dienst door een fysieke of rechtspersoon (eveneens hierna “Klant”) bij de De Tolbeekhoeve.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Tolbeekhoeve aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en kunnen steeds teruggevonden worden op www.detolbeekhoeve.be.

2.1 Kilometervergoeding bij trainingen op verplaatsing (+30 km)
Voor trainingen op verplaatsing op een afstand die meer is dan 30 kilometer van de Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek, wordt de uurprijs van 60 euro per uur gerekend, vermeerderd met een kilometervergoeding van 0,67 euro maal het aantal kilometers heen en terug tussen de Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek en de overeengekomen trainingslocatie.

2.2 Verzendkosten en invoertaksen
Bij bestellingen wordt een verzendkost aangerekend van 5,70 euro voor bestellingen onder de 60 euro voor leveringen binnen België. Voor leveringen naar een land in de EU maar buiten België geldt er een supplement van 2 euro op de verzendkost binnen België die eveneens wegvalt voor bestellingen vanaf 60 euro. Alle eventuele invoerkosten (douane, accijnzen, …) bij leveringen naar een land buiten België zijn voor rekening van de Klant.

2.3 Beeldmateriaal
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

2.4 Reparaties, schade, dierenarts- en andere kosten
De Tolbeekhoeve houdt zich het recht voor een meerprijs aan te rekenen voor eventuele reparaties of vervangingen van de infrastructuur, gemaakte dierenartskosten of andere onvoorziene kosten.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website, online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Tolbeekhoeve niet. De Tolbeekhoeve is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Tolbeekhoeve is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.
Voor vragen in verband met de webshop en trainingen neemt u best contact op met Maarten.
Voor vragen in verband met het verblijf in het pension neemt u best contact op met Roos.
Hun contactgegevens vindt u op de website van De Tolbeekhoeve: www.detolbeekhoeve.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Tolbeekhoeve. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Aankopen (online en andere)

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod, van de Voorwaarden en het voldoen aan de het aanbod mogelijks verbonden voorwaarden. Dit zal bij de webshop via elektronische weg geschieden. De Tolbeekhoeve bevestigt steeds onverwijld (via elektronische weg bij online-bestellingen) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Tolbeekhoeve passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
Voor bestellingen via de webshop:
● via kredietkaart
● via bankkaart
● via overschrijving op rekeningnummer BE41 3632 2095 3310
Voor trainingen en workshops:
· via Payconiq
· cash
· via overschrijving op rekeningnummer BE41 3632 2095 3310

De Tolbeekhoeve is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van producten besteld op de webshop van De Tolbeekhoeve gebeurt in principe door De Post, doch staat het De Tolbeekhoeve vrij beroep te doen op een andere partij of pakjesdienst. De Klant kan geenszins de leverancier als argument gebruiken om een overeenkomst te annuleren.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen of diensten van De Tolbeekhoeve aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Een meerprijs voor de verzending kan worden aangerekend door De Tolbeekhoeve indien de Klant een vergissing beging in het opgegeven leveringsadres. Ook indien hierdoor een levering vermist geraakt of onmogelijk wordt, is dit voor rekening van de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Tolbeekhoeve.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Tolbeekhoeve was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud voor producten

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de De Tolbeekhoeve.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de De Tolbeekhoeve te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht voor aankopen via de webshop

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de De Tolbeekhoeve.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt

a) in geval van training en elke andere workshop, evenement of dienst: 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst;

b) voor verkoopovereenkomsten: 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de De Tolbeekhoeve of het Pension via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: “De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”. [Let op! : Indien u als onderneming de Klant de mogelijkheid biedt om het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op uw website elektronisch in te vullen en te verzenden, moet u de consument onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping meedelen].

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Tolbeekhoeve heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Maarten Voet of aan Roos Evenepoel, Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de De Tolbeekhoeve zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant steeds het volledige bedrag.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de De Tolbeekhoeve alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de De Tolbeekhoeve op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de De Tolbeekhoeve wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de De Tolbeekhoeve geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De De Tolbeekhoeve betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

● trainingen, workshops, evenementen en andere diensten na de start van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, de Klant erkent hierdoor dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst is gestart;
● de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de De Tolbeekhoeve geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
● de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
● de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
● de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
● de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
● bestellingen van producten die de hond niet lust, geen zin in heeft of niet aan de verwachtingen voldoen door een gebrekkige aanwending of aanlering van het product aan een hond;
● bestellingen van producten waar de Klant de verpakking heeft van beschadigd waardoor ze niet langer opnieuw verkocht kunnen worden.

Artikel 8: Garantie

A. Op producten
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de De Tolbeekhoeve en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Tolbeekhoeve – Shop, Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de klantendienst van de De Tolbeekhoeve zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

B. Op diensten
Trainingen, workshop en andere vormen van opleidingen zijn middelenverbintenissen waarbij De Tolbeekhoeve garandeert om al haar kennis en expertise ter beschikking te stellen van de Klant gedurende de geboekte dienst. Het is geenszins een resultaatsverbintenis en er kan dus ook geen garantie ingeroepen worden op het resultaat van die training, workshop of andere vorm van opleiding.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van De Tolbeekhoeve is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 70 92 46, via e-mail op maarten@detolbeekhoeve.be of per post op het volgende adres: De Tolbeekhoeve – Shop, Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Indien de Klant klachten heeft over de uitvoering van een overeenkomst of omtrent verborgen verbreken, moet hij dit onmiddellijk na de vaststelling ervan volledig en duidelijk omschreven, samen met de nuttige bewijsstukken indienen bij de klantendienst van De Tolbeekhoeve. Klachten worden verstuurd per mail of aangetekend schrijven. De Tolbeekhoeve kan niet gehouden worden aan conformiteits- en garantieverplichtingen indien klachten niet op de correcte manier, laattijdig of vaag omschreven aan hem bekend werden gemaakt.

Alle betwistingen betreffende een factuur dienen uiterlijk binnen de 7 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum onze klantendienst te bereiken, zoniet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

De Tolbeekhoeve beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst van de klacht. Wanneer er De Tolbeekhoeve meer tijd nodig heeft voor de verwerking van de klacht zal dit binnen dezelfde termijn kenbaar worden gemaakt aan de indiener van de klacht met een indicatie van wanneer de Klant een uitvoeriger antwoord mag verwachten.

Artikel 16: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Tolbeekhoeve beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Tolbeekhoeve zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 17: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Tolbeekhoeve, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Tolbeekhoeve, Pijpestraat 4 te Tollembeek, maarten@detolbeekhoeve.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot De Tolbeekhoeve, Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek, maarten@detolbeekhoeve.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven zoals een communicatiebureau die ons helpen bij onze marketingactiviteiten.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy [https://detolbeekhoeve.be/privacybeleid/].

Artikel 18: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [https://detolbeekhoeve.be/cookiebeleid-eu/].

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 19: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Tolbeekhoeve om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 20: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Tolbeekhoeve. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 21: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 22: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan De Tolbeekhoeve – Shop, Pijpestraat 4 te 1570 Tollembeek (maarten@detolbeekhoeve.be):

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Scroll naar boven